Bu metin, 07/04/2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verileri işlenen kimselerin bilgilendirilmesi için hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Derneğimize ait www.sgsefder.org.tr ve alt alan adlarını içeren internet sitesi üzerinden herhangi bir veya birden fazla kişisel verisini paylaşan kimseler, konu hakkında bilgilendirilmiş ve bu metinde yazan şartları kabul etmiş sayılır.

Veri Sorumlusu: Sosyal Güvenlik Şefleri Derneği (www.sgsefder.org.tr ve alt alan adları bundan böyle kısaca "sgsefder.org.tr" adı kullanılacaktır.)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

sgsefder.org.tr'ye ait internet sitemize erişim sağlayan kullanıcılarımız açısından, direkt olarak kişisel verileri alınmamakta ve işlenmemektedir. Nitekim sitemizin görüntülenmesinde kişisel verilerin paylaşımı zorunlu tutulmamaktadır.

Ancak sitemiz üzerinden bazı özelliklerin kullanılması, -örneğin ad-soyad, yaş, cinsiyet, eğitim durumu vb bazı kişisel veriler talep edilebilecek ve bu veriler işlenebilecektir.

sgsefder.org.tr kişisel verileri, KVK Kanunu 5 ve 6. maddeleri ile uyumlu olarak aşağıdaki amaçlar için işlemektedir:

 • Kişisel ve iletişim verileri: Adı- soyadı, telefon, e-posta bilgileri siteye kullanıcı kayıt ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır.
 • Üyelik Bilgileri: Cinsiyet, doğum tarihi, medeni hali, çalıştığı il, eğitim durumu gibi bilgiler becayiş vb. nedenlerin yürütülmesi için saklanmaktadır.
 • Demografik, Site ve Uygulama Gezinim Verileri ve Diğer veriler: Kullanıcıların ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.
 • Sosyal Ağ Bilgileri: Kullanıcıların mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.

Yukarıda ifade edilen veri bazlı amaçlar dışında genel olarak aşağıda belirtilen hususlar için de veri toplanabilmektedir:

 • sgsefder.org.tr üyelerine elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak,
 • sgsefder.org.tr üyesi ya da kullanıcıların sorularını cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
 • sgsefder.org.tr üyelerine yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
 • sgsefder.org.tr üye ve kullanıcılarıyla gerektiğinde temas kurmak,

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

sgsefder.org.tr'ye doğrudan veya dolaylı olarak sunmuş olduğunuz kişisel verilerin sahibi olarak,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Mevzuattan kaynaklı haller saklı olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesini gerekli kılan şartların kalkması halinde kayıtların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Derneğimizce kişisel veriler, kullanıcılarımız tarafından doldurulan üyelik formları, sosyal ağlara verilen erişim izni üzerine erişimi mümkün olan veriler, muhtelif sözleşme ve formlardan oluşmaktadır. Verilerin toplanması sözlü veya yazılı olabileceği gibi, burada sayılan yöntemlere bağlı kalınmaksızın elektronik ortamda veya otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle de gerçekleştirilebilir.

sgsefder.org.tr herhangi bir şekilde sunulan kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliğinden, kişisel veri sahibi sorumludur. Bu nedenle çıkacak her türlü ihtilaf ve hukuki ya da cezai sorumluluk kişisel veri sahibine aittir.

İŞLENEN VERİLERİN AKTARILMASI

sgsefder.org.tr olarak hukuka uygun surette toplanan ve işlenen kişisel verileriniz Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri ve hukuki birimler dışında 3. kişilere aktarılmaz.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Özel nitelikli kişisel veriler; öğrenildiği taktirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki bilgiler olup; KVK Kanunu 6. maddesinin 1. fıkrasında şu şekilde sayılmaktadır: "Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri. Özel nitelikli kişisel verilerin kanunda açıkça yetki verilen durumlar dışında ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır."

Bu kapsamda; sgsefder.org.tr tarafından bu tür kişisel veriler Kanun gereği işlenmesi gereken durumlar dışında işlenmez veya ilgilinin açıkça rızası alınarak KVK Kanunu 6. maddesi uyarınca belirtilen şartlara uygun olarak işlenir.

KULLANIM ŞARTLARI KABULÜ

“Web sitesi kullanım şartları”, sgsefder.org.tr'nin kullanıcılarına sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. sgsefder.org.tr web sitesine giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı Kullanım Şartlarında yer alan hükümler ile açıklanan bilgileri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

YASAL UYGULAMALAR sgsefder.org.tr ile site kullanıcıları arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, sgsefder.org.tr'nin elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir.Taraflar arasında vuku bulacak her türlü ihtilafın çözümünde Ankara Mahkemeleri ile İcra daireleri yetkili olacak ve Türkiye kanunları uygulanacaktır.